(1)
Wei, R. Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s “Flower Boy” (Fuaramu, 1980). TA 2023, 5.