Wei, R. (2023). Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s “Flower Boy” (Fuaramu, 1980). Transnational Asia, 5(1). https://doi.org/10.25615/ta.v5i1.77