Wei, Ran. 2023. “Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s ‘Flower Boy’ (Fuaramu, 1980)”. Transnational Asia 5 (1). https://doi.org/10.25615/ta.v5i1.77.