Wei, R. (2023) “Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s ‘Flower Boy’ (Fuaramu, 1980)”, Transnational Asia, 5(1). doi: 10.25615/ta.v5i1.77.