[1]
R. Wei, “Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s ‘Flower Boy’ (Fuaramu, 1980)”, TA, vol. 5, no. 1, Feb. 2023.