Wei, Ran. “Solidarity on the Margins: Narrating Zainichi in Yi Yang-ji’s “Woman Diver” (Kazukime, 1983) and Nakagami Kenji’s ‘Flower Boy’ (Fuaramu, 1980)”. Transnational Asia, vol. 5, no. 1, Feb. 2023, doi:10.25615/ta.v5i1.77.